Demi menyelesaikan masalah pembeli rumah di projek perumahan strata, Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan pengurusan) 2007 [Akta 663] diwujudkan supaya pembeli dan pemaju boleh menyenggarakan harta bersama sebelum hak milik strata sesebuah bangunan dikeluarkan.

Walaubagaimanapun, banyak kelemahan berlaku sehingga menimbulkan pertelingkahan antara pemaju, pembeli dan Badan Pengurusan Bersama atau JMB selepas Akta 663 dilaksanakan. Akta 663 ini kelihatan tidak mampu menangani isu-isu penyenggaraan harta bersama di projek perumahan strata yang sangat kompleks.

Kelemahan Akta 663 yang ketara adalah seperti berikut:

i) Banyak peruntukan dalam akta ini menggariskan tanggungjawab pemaju dengan jelas tetapi kesalnya, akta ini tidak menetapkan peruntukan yang memberi kuasa kepada Commission of Building (COB) untuk mendakwa pemaju sekiranya pemaju tidak melaksanakan tanggungjawabnya seperti gagal membentangkan akaun audit projek dan sebagainya.

ii) Akta 663 terletak di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan manakala Akta Hakmilik Strata 1985 [Akta 318] di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Keadaan ini menyebabkan wujudnya keadaan di mana tiada penyelarasan di antara kedua-dua Akta berkaitan. Dengan itu, berlakulah pertindihan tanggungjawab antara JMB di bawah Akta 663 dengan pemilik asal atau pemaju semasa tempoh permulaan di bawah Akta 318, serta tanggungjawab pembeli untuk membayar caj perkhidmatan kepada akaun Kumpulan Wang Penyenggaraan Bangunan yang ditadbir di bawah JMB atau Kumpulan Wang Pengurusan yang ditadbir oleh pemaju.

Saya terima banyak keluhan daripada pembeli di mana JMB tidak dapat ditubuhkan di projek pemajuan mereka yang telah membuka buku daftar strata kerana peruntukan Akta 663 telah mengecualikan penubuhan JMB bagi kawasan pemajuan yang telah ditubuhkan Perbadanan Pengurusan (MC) di bawah Akta 318. Ini mengakibatkan hak pembeli untuk terlibat secara langsung dalam urusan penyenggaraan harta bersama tidak dapat diberikan.

Selain itu, perbezaan terma yang digunapakai antara Akta 663 dan Akta 318 juga mengakibatkan kekeliruan apabila JMB dan MC ditubuhkan.

Misalannya, Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bersama terdiri daripada 5 hingga 12 orang di bawah Akta 663 manakala Majlis Perbadanan Pengurusan terdiri daripada 3 hingga 14 orang di bawah Akta 318. Justeru itu, kekaburan dalam Akta 663 perlu dimasukkan dalam Kaedah Akta 663 yang perlu diwujudkan segera oleh Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

Saya juga ingin menyarankan, tribunal atau mahkamah khas Pesuruhjaya Bangunan perlu diwujudkan supaya penguatkuasaan yang berkesan dapat dijalankan dan pertikaian yang melibatkan semakan perundangan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Selain itu, saya mencadangkan kerajaan supaya mengambil inisiatif untuk menjadikan lif di projek pemajuan strata kos rendah sebagai infrastruktur dan aset kerajaan melalui kaedah pajakan dan diinsuranskan untuk mengurangkan beban pembeli yang tidak mampu membiayai kos penyenggaraan lif yang sangat tinggi disamping masalah vandalisme yang kerap berlaku.

Rentetan dengan isu pemotongan bekalan air dan elektrik yang hampir berlaku di semua projek pemajuan strata, saya mencadangkan supaya pindaan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655] atau Enakmen Pembekalan Air 1997 dan Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447] dibuat dengan memasukkan peruntukan yang membolehkan pemakaian bil meter air dan elektrik harta bersama dicajkan terus kepada pembeli, supaya setiap pembeli bertanggungjawab terhadap penggunaan air dan elektrik kepada petaknya dan harta bersama, dan pemotongan bekalan air dan elektrik hanya melibatkan pembeli yang tidak membayar bil air dan elektrik.

YB Teresa Kok Suh Sim
Ahli Parlimen Seputeh

JAWAPAN :

Tuan Yang Di-Pertua.

Kementerian sedar mengenai beberapa kelemahan yang terdapat dalam peruntukan Akta 663 khususnya berkaitan peruntukan kuasa Pesuruhjaya Bangunan untuk mendakwa pemaju yang gagal melaksanakan tanggungjawabnya. Walaubagaimanapun, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Akta 663 telah menyatakan beberapa peruntukan kuasa pendakwaan kepada Pesuruhjaya Bangunan terhadap pemaju seperti:

1 Seksyen S.5(5)
Kesalahan: Kegagalan menjalankan Mesyuarat Pertama oleh Pemaju
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 2,000.00 atau 3 bulan penjara.

2. Seksyen S.17(7)
Kesalahan: Kegagalan Pemaju menghantar penyata, laporan, akaun dan maklumat berkaitan Akaun Penyelenggaraan Bangunan seperti yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya Bangunan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM 10,000.00 dan tidak lebih daripada RM 100,000.00 dan tambahan RM 1,000.00 bagi tiap-tiap hari kesalahan yang diteruskan selepas sabitan.

3. Seksyen S.20
Kesalahan: Larangan mengutip Caj sebelum pembukaan Akaun Penyelenggaraan Bangunan dan Pemilikan Kosong
Oleh Pemaju atau Badan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih daripada RM 100,000.00 atau dipenjarakan tidak melebihi
satu (1) tahun atau kedua-duanya.

4. Seksyen S.21
Kesalahan: Kegagalan Pemaju (bagi projek siap sebelum dan pada 12 April 2007 dan Perbadanan Pengurusan (MC)
belum ditubuhkan) menyerahkan Akaun Penyelenggaraan yang di audit kepada Pesuruhjaya Bangunan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM 10,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi satu (1) tahun atau kedua-duanya.

5. Seksyen S.31
Kesalahan: Kegagalan Pemaju mendepositkan Kepada Pesuruhjaya Bangunan bagi Maksud membaiki harta bersama Selepas disiapkan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM 5,000.00 dan tambahan tidak melebihi RM 50.00
setiap hari jika diteruskan selepas sabitan.

Tuan Yang DiPertua,

Kementerian juga sedar mengenai masalah pengurusan yang dihadapi oleh penghuni-penghuni rumah ber strata ini. Oleh yang demikian, Kementerian sedang melakukan beberapa usaha seperti berikut ;

1. Sedang melaksanakan usaha penambahbaikan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dengan menubuhkan Jawatankuasa-Jawatankuasa berkaitan pindaan Akta 663 yang melibatkan Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan, Jabatan Kerajaan dan Pesuruhjaya Bangunan di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan.

2. Menubuhkan Jawatankuasa Bersama antara Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian dan Jabatan Perumahan Negara bagi menyelaraskan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan bangunan yang mempunyai Hakmilik Strata yang terdapat dalam Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Akta Hakmilik Strata (Akta 318). Antara keputusan Jawatankuasa Bersama tersebut adalah menghasilkan dua Akta yang lebih khusus. Akta 663 akan meliputi semua hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan manakala Penyenggaraan Bangunan dan Harta dan Akta Hakmilik Strata akan hanya melibatkan hal-hal berkaitan hakmilik dan pendaftaran hakmilik. Ini bermakna penyelarasan akan dilakukan dengan cara lebih holistik termasuklah penyelarasan daripada segi ;
2.1 Interpretasi
2.2 Pentadbiran
2.3 Terminologi
2.4 Kaedah , peraturan, jadual
2.5 Kuasa pegawai, dan
2.6 Hal-hal lain.

3. Kementerian berpendapat cadangan penubuhan Tribunal pada masa ini tidak perlu kerana segala aduan dan semakan pertikaian boleh dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri masing-masing bagi mendapatkan keputusan.

4. Lif merupakan sebahagian daripada Harta Bersama dalam sesebuah kawasan pemajuan. Pada masa ini tiada hakmilik khusus dikeluarkan kepada mana-mana bangunan dan kawasan harta bersama. Oleh yang demikian, urusan pajakan lif tidak dapat dijalankan. Walaubagaimanapun, peruntukan sedia ada tidak menghalang Badan Pengurusan Bersama (JMB) memasukkan cadangan menginsuran lif sebagai salah satu perbelanjaan pengurusan kawasan pemajuan tersebut.

5. Bagi cadangan pindaan Akta Industri Bekalan Air 2006 (Akta 665) atau Enakmen Pembekalan Air 1997 dan Akta Bekalan Letrik 1990 (Akta 447), ianya terletak di bawah bidang kuasa Kementerian lain.

Semoga Udin Cepat Sembuh

Baru-baru ini, Udin (anak Ustaz Sobri) telah ditimpa kemalangan menyebabkan tulang pinggulnya patah dan terpaksa dimasukkan besi. Kami penduduk Rose Apartment mendoakan semoga Udin cepat sembuh.
Jika ada kelapangan rakan-rakannya akan membawa Udin bersiar-siar sekitar taman.

Tuan Speaker dan Yang Berhormat-Yang Behormat sekelian,

Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menyatakan hasrat Baginda agar perumahan kos rendah di bandar seharusnya diberi perhatian yang lebih teliti.

Hasrat ini difahami oleh ahli-ahli Yang Berhormat sekelian dan telah banyak kali disentuh.
Terutamanya perumahan bertingkat yang melibatkan perumahan rakyat dan rumah kos rendah telah terkandung di dalam ucapan-ucapan Yang Berhormat.

AKTA YANG BARU

Ramai penduduk tidak menyedari bahawa akhirnya pengurusan kediaman-kediaman mereka adalah tanggung jawab penduduk menerusi Badan Pengurusan Bersama (JMB) atau Perbadanan Pengurusan (MC).

Ini tidak mengejutkan kerana akta yang berkaitan Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007 atau Akta 663.

Pihak yang bertanggung jawab mentadbir dan menguatkuasa Akta ini, Pesuruhjaya Bangunan atau COB juga masih barudi dalam tugas-tugas mereka.

COB sekarang adalah Dato’-Dato’ Bandar dan Yang Dipertua-Yang Dipertua pihak berkuasa tempatan (PBT).

MEMPERKASAKAN COB

Ada beberapa langkah yang perlu diambil unutk mengatasi masalah yang timbul dari perumahan bertingkat.

Pertama untuk menguatkan atau memperkasakan COB.
Oleh itu, saya bersetuju dengan cadangan YB Subang Jaya.

Sehubungan itu, mesyuarat Exco telah mengarahkan agar satu kajian dijalankan untuk menubuhkan sebuah Jabatan COB di setiap PBT yang mungkin kenali sebagai Jabatan Pengurusan Bangunan Dan Harta Bersama.

Walau bagaimana ia memerlukan sedikit masa kerana melibatkan perjawatan, perlantikan dan bajet PBT-PBT.
Dijangkakan kajian ini akan siap pada pertengahan bulan Mei dan sasaran penubuhan jabatan itu adalah pada awal bulan Januari tahun hadapan.

Sementara itu, setiap COB diminta menyatakan keperluan kakitangan mereka supaya dapat dilakukan pergerakan kakitangan dalaman untuk mengukuhkan COB-COB.

Setakat ini terdapat 29 orang pegawai-pegawai baru di PBT-PBT untuk menjalankan tugas-tugas COB.

Selain dari itu mesyuarat Exco telah meluluskan perlantikan Petugas-Petugas Khas Akta 663 untuk membantu kerja-kerja COB di PBT.

Seramai 12 petugas yang dibayar gaji akan membantu COB untuk tempoh 6 bulan.

Petugas-petugas ini akan diberikan kursus pada bulan April ini sebelum menjalankan tugas mereka.

Kursus-kursus juga kerap diberikan kepada pegawai-pegawai COB agar menjadi lebih efektif di dalam menyelesaikan masalah rakyat.

PENAMBAHBAIKAN AKTA 663

Langkah kedua adalah penambahbaikan kepada Akta 663 itu sendiri.

Akta ini mempunyai sekurang-kurangnya 37 kelemahan.

Walau bagaimanapun meminda akta hanya boleh dibuat di Parlimen.
Cara yang lebih mudah adalah dengan mewujudkan garispanduan-garispanduan untuk Akta ini.

Seksyen 41 Akta ini memberi ruang kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk membuat tafsiran kepada Akta ini.

Untuk fasa pertama, garispanduan bagi prosiding mesyuarat penubuhan-penubuhan JMB telah diedar kepada PBT-PBT untuk digunapakai.

Bagi fasa kedua, garispanduan lengkap bagi Akta 663 ini akan disiapkan untuk edaran kepada PBT-PBT selewat-lewatnya pada akhir bulan Mei.

Dengan penambahan kakitangan, petugas khas dan akhir sekali penubuhan jabatan yang baru, perhatian boleh diberikan kepada perumahan-perumahan bertingkat.

Sama ada penguatkuasaan ke atas pemaju-pemaju atau kempen-kempen kesedaran di kalangan penduduk.

Masalah-masalah seperti kebersihan, keselamatan, vandalisme dan penyenggaraan yang tidak sempurna berpunca dari kecuaian pemaju atau sikap penduduk.

KEROSAKAN DAN TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Kerosakan-kerosakan dan kerja-kerja baikpulih bangunan bertingkat adalah tanggung jawab pembeli dan pemaju setelah JMB ditubuhkan atau pembeli setelah MC ditubuhkan.

Ianya akan dibiayai oleh satu dana yang dinamakan “sinking fund” yang dipungut secara bulanan dari penduduk dan pembeli.

Masalahnya timbul bagi rumah kos rendah di mana “sinking fund” ini tidak mencukupi kerana ramai yang tidak membayar yuran penyenggaraan.

Satu penyelesaian akan diusahakan seperti di mana kerajaan negeri mendahulukan bayaran untuk membaik pulih tetapi penduduk membayarnya secara berjadual.

Satu contoh di mana penduduk rumah kos rendah tidak mampu memperbaiki kerosakan-kerosakan adalah di Bukit Sentosa, Hulu Selangor.

Kajian untuk mengenalpasti punca kerosakan dan cara-cara membaiki pulih kerosakan bagi 54 blok rumah telah selesaikan dilakukan dengan kos lebih RM26,000.

Tindakan seterusnya adalah melantik perunding-perunding agar tender dapat dikeluarkan untuk kerja-kerja membaik pulih.
Sasaran untuk memulakan kerja adalah pada pertengahan bulan Mei.

Bajet kerajaan negeri untuk kerja-keja ini adalah RM7 juta.

Kerajaan negeri berharap ini dapat menyelesaikan masalah yang sering dbangkitkan YB Batang Kali.

PENGURUSAN PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR)

Bagi PPR yang disewa kepada orang ramai, pengurusannya adalah tangung jawab kerajaan negeri.

Maka permohonan yang dibuat oleh YB Kota Damansara boleh dipertimbangkan.

Kerajaan Persekutuan juga telah memperuntukkan RM200 juta di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi RM60 billion untuk membaik pulih PPR.

Oleh kerana negeri Selangor mempunyai banyak PPR maka diharapkan sebahagian besar dari RM200 juta ini, mungkin sehingga RM50 juta, diperuntukkan untuk negeri Selangor.

SEWA PPR

Sewa rumah PPR telah dibangkitkan oleh YB Kota Damansara.
Sewanya tetap RM250 sebulan tetapi pengurangan kepada RM124 (iaitu seperti sebelum keputusan untuk menaikkan sewa pada Jun 2007 oleh kerajaan yang terdahulu) diberikan kepada mereka yang berpendapatan isi rumah kurang dari RM1,500 sebulan atau per kapita kurang dari RM300 bagi setiap anggota keluarga.

Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor telah mengadakan bancian di 3 PPR (Lembah Subang, Kg. Baru Hicom dan Kota Damansara) pada 3, 4 dan 5 Disember tahun lepas.

Dari 3,913 penyewa, hanya 1,260 telah membuat permohonan pengurangan sewa. Seramai 860 telah disahkan layak untuk mendapat pengurangan.

Untuk memastikan setiap yang layak mendapat pengurangan, kerajaan negeri mahu penyewa-penyewa pergi ke pejabat-pejabat PBT untuk memohon pengurangan.
Sementara itu, mereka yang merasakan diri mereka layak, sila bayar hanya RM124 sahaja walaupun permohonan belum diluluskan.

YB Kota Damansara memberitahu pejabat beliau ada menghantar kepada MBPJ senarai nama-nama penyewa di PPR Kota Damansara yang layak.

Lembaga Perumahan akan mengkaji senarai ini.

PENDUDUK BEKAS SETINGGAN BUKIT BOTAK

Isu ini telah dibangkitkan oleh YB Taman Templer dan kerajaan negeri amat prihain dengan nasib penduduk.

Kerajaan mengakui hak penduduk ke atas tanah mereka dan tidak akan sama sekali menafikannya.

Oleh itu, permintaan YB Taman Templer agar tanah-tanah itu dikembalikan kepada penduduk tidak menjadi persoalan, tanah itu memang milik penduduk.

Kerajaan tidak akan mengambilnya.
Tetapi masalahnya, sebahagian dari penduduk telah menandatangani surat wakil kuasa atau “power of attorney” (PA) menyerahkan hak tanah mereka kepada pemaju Delpuri Corporation Sdn. Bhd.

Dengan itu, dari aspek perundangan kerajaan negeri atau mana-mana wakilnya tidak boleh menjalankan kerja di atas tapak.

Pejabat Daerah Gombak telah diarah untuk meminta penduduk membatalkan PA ini.

Apabila PA ini dibatalkan, barulah kerajaan negeri boleh berbincang dengan penduduk jika mereka mahu kerajaan membangunkan tanah-tanah itu.

Jika penduduk tidak mahu, tanah-tanah itu kembali kepada mereka.

Alternatif kedua pula jika penduduk tidak boleh atau tidak mampu membatalkan PA, kerajaan boleh mengambil balik tanah menggunakan Kanun Tanah Negara.

Kemudian tanah ini akan dikembalikan kepada penduduk tanpa sebarang bebanan.

Tetapi adalah lebih mudah PA ini dibatalkan.

Kerajaan negeri juga memahami masalah kewangan yang dihadapi oleh bekas peneroka bandar itu.

Kerajaan negeri telah mengumpul maklumat penduduk yang menghadapi masalah dan dikenalpasti lebih 250 keluarga yang menghadapi masalah.

Kerajaan negeri akan mengusahakan bantuan kepada mereka yang memerlukan menerusi saluran-saluran yang ada.

Tetapi kerajaan negeri mendapat maklumat bahawa ada peguam yang mendapat tanah, mereka kita tidak akan member bantuan.

Kerajaan juga akan menyiasat segala penyelewengan pemberian tanah di Bukit Botak.

Sebagai sebuah negeri berkebajikan, kerajaan tidak akan menzalimi atau membiarkan rakyat Marhaen yang terhimpit dizalimi.

YB Taman Templer bertanya kenapa sebuah syarikat yang disahkan oleh MPS tidak berwibawa mendapat projek tersebut.

Saya tidak tahu jawapannya tetapi mungkin kerana ketika itu kerajaan negeri bukan kerajaan Pakatan Rakyat.

Senarai lembaga pengarah Delpuri menurut rekod kerajaan negeri adalah Ler Cheng Choy (No. KP 570919-01-6687), Sabihin bin Radiman - bekas Pegawai Daerah Kuala Selangor (No. KP 480721-10-5693), Ahmad Nasarudin bin Othman (No. KP 570428-01-6607) dan Anwardi bin Jamil (No. KP 581209-71-5057).

Pemegang saham utamanya adalah Ciptaan Antero Sdn. Bhd. dan menurut rekod kerajaan negeri ahli lembaga pengarahnya adalah Dato' Idris bib Hashim, Prof. Dr. Azman bin Awang dan Chah Yoke Ying. Pemegang saham utama menurut rekod kerajaan negeri adalah Azman Awang dan Lim Beng Huat.

KUOTA PERUMAHAN BUMIPUTERA

Bukit Antarabangsa dan Teratai telah menyentuh tentang kuota Bumiputera di dalam perumahan.

Perkara ini telah dibincangkan dengan panjang lebar di dalam mesyuarat Exco dan di dalam perhatian YAB Dato' Menteri Besar.

Buat masa ini terdapat mekanisme yang jelas untuk memproses permohonan dari pemaju-pemaju untuk menjual unit-unit kuota Bumiputera kepada bukan bukan Bumiputera.

Exco telah meluluskan kes-kes yang "genuine" seperti projek Sepang Gold Coast.

Tetapi terdapat pemaju-pemaju yang memohon menjual kuota Bumiputera mereka walhal masih banyak lagi unit-unit kuota bukan Bumiputera yang belum dijual.

Satu cadangan yang diketengahkan oleh YAB Dato' Menteri Besar adalah kerajaan negeri sendiri membeli kuota-kuota Bumiputera yang tidak terjual dari pemaju. Ini diharap akan dapat meringankan beban para pemaju.

Perkara yang sama dilakukan oleh J-Corp di negeri Johor.

Saya juga telah cuba mengkaji sama ada amalan kuota menurut kaum bagi perumahan ini ada di negara-negara lain di dunia.

Saya mendapati perkara yang sama berlaku di Singapura. Housing Development Board atau HDB yang membina lebih 80 peratus unit-unit kediaman di republik itu mempunyai apa yang dipanggil sebagai "Ethnic Integration Programme" (Program Penyatuan Kaum).

Terdapat kuota bagi kaum untuk setiap pembangunan HDB untuk menggalakkan penyatuan kaum.

Bagi setiap pembangunan HDB tidak dibenarkan kaum Cina melebihi dari 84 peratus dan Melayu tidak lebih dari 22 peratus.

Kuota mengikut kaum mengikut daerah dikaji dari masa ke semasa.

Saya memahami perasaan mereka yang gagal membeli rumah di kawasan yang mereka hasratkan. Saya pernah cuba menyewa rumah di Pandan Indah, di dalam kawasan saya, tetapi diberitahu tuan punya hanya mahukan penyewa Cina.

Sumber: Blog EXCO Perumahan Selangor

WAJIB TUKAR KE METER INDIVIDU

Menteri Besar Selangor hari ini di dalam Mesyuarat Tindakan Ekonomi Selangor (MTES) mewajibkan setiap pembangunan perumahan bertingkat yang belum mempunyai meter individu menukar ke meter individu.

Para pemaju, ejen pengurusan, MC dan JMB mesti berbincang dengan Syabas untuk pertukaran atau migrasi ini.

Sebelum ini Syabas hanya membenarkan migrasi jika 100 peratus pemilik bersetuju dan sebarang tunggakan kepada Syabas diselesaikan.

Sekarang Syabas dan pemaju mestilah menyelesaikan sebarang isu-isu yang boleh menghalang migrasi ini. Mana-mana pemaju yang enggan akan disenarai hitam oleh Kerajaan Negeri.

Migrasi akan memberi manfaat kepada penduduk. Dengan meter individu, mereka boleh mendapat 20 meter padu air percuma yang ditawarkan melalui program negeri berkebajikan Pakatan Rakyat.

Potongan bekalan air juga tidak akan melibatkan mereka yang membayar bil-bil mereka kerana potongan akan dibuat hanya pada meter-meter mereka yang gagal membayar bukan di meter pukal.

Iskandar A. Samad
Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan & Setinggan
3 Julai 2009

SHAH ALAM, 24 Jun - Satu pasukan petugas khas sudah dilantik bagi membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menyelesaikan masalah penduduk perumahan bertingkat di Selangor.

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Pembangunan Setinggan, Iskandar Abdul Samad berkata pelantikan petugas khas yang dikenali sebagai Petugas Khas 663 bertujuan untuk membantu memantapkan tugas PBT berikutan terlalu banyak masalah penduduk sejak akhir-akhir ini.

Katanya, setiap PBT di seluruh Selangor bakal mempunyai seorang wakil petugas dan nama-nama mereka yang dilantik juga sudah ada dalam senarai pihaknya.

“Mereka yang dilantik ini terdiri daripada aktivis pertubuhan bukan kerajan (NGO), bekas kakitangan kerajaan dan mereka yang mempunyai komitmen untuk membantu rakyat”, katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Menurutnya, antara tugas petugas khas itu nanti termasuklah mengumpul data-data perumahan bertingkat, menerima dan menyelesaikan masalah penduduk, menjadi penghubung di antara penduduk dan pihak berkuasa, memberi khidmat nasihat, membantu menganjurkan majlis dialog dan mesyuarat serta memberi penerangan kepada penduduk.

Dalam perkembangan sama, beliau turut memaklumkan mungkin berlaku rombakan dalam struktur Pesuruhjaya Bangunan.

“Untuk jangka panjang struktur tersebut akan dirombak semula dengan penambahan kakitangan”, katanya rombakan tersebut bakal dilakukan dalam masa enam bulan.

Menurutnya, petugas khas yang dilantik bakal bertindak membantu pegawai Pesuruhjaya Bangunan sehingga rombakan itu selesai. - MURIZA ABDUL HAMID

Sumber: selangorkini

Penduduk buat laporan polis

DAMANSARA – Penduduk Apartmen Flora Damansara semalam membuat laporan polis berhubung tindakan terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bersama (JMC) dan juga pihak pengurusan bangunan yang didakwa gagal menjalankan tugas serta amanah dengan baik.

Pengerusi Persatuan Penduduk Flora Damansara, Abdul Hakim Amir berkata, pihaknya mengambil keputusan itu kerana memikirkan kepentingan awam apabila kedua-dua pihak tersebut dilihat tidak berminat untuk menyelesaikan masalah melibatkan blok di bawah pentadbirannya.

Menurutnya, kedua-dua pihak itu pernah dua kali dijemput secara rasmi melalui surat untuk menghadiri sesi dialog bersama penduduk, namun ia hanya dipandang sepi.

“Kita pernah mengadakan sesi dialog pada 25 dan 29 Mei lalu, namun tiada sebarang jawapan diberikan menyebabkan penduduk mula mempertikaikan kewibawaan kedua-dua badan itu.

“Banyak masalah perlu diselesaikan umpamanya kerosakan pam di Blok D yang semakin serius yang langsung tidak diberi perhatian sejak tiga tahun yang lalu hingga memaksa penduduk di 569 unit di situ hidup dalam tidak selesa.

Menurut Hakim, kerosakan pam yang tidak diberi perhatian itu menyebabkan koridor penduduk digenangi air setelah pam tidak berfungsi yang menyebabkan air tangki melimpah.

Katanya, pihak persatuan penduduk juga kesal kerana JMC dan pihak pengurusan bangunan menuduh penduduk melakukan vandalisme melalui memo yang ditampal di setiap blok.

“Ini merupakan satu fitnah kerana ia bertujuan untuk memburukkan dan menjatuhkan reputasi penduduk kerana tiada bukti kami merosakkan pam itu,” katanya

Dalam pada itu menurut Hakim, pihak Suruhanjaya Bangunan (COB) di bawah Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) juga mengeluarkan arahan secara rasmi supaya pihak pengurusan bangunan mengemukakan akaun kira-kira kepada penduduk untuk diteliti.

Difahamkan pengurusan PAMA Services baru mengambil alih pengurusan bangunan blok C, D, E,F dan H dari Allied Property Management sejak April lalu.

Blogger Template by Blogcrowds